انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


تاریخچه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 1. فعاليت براي تشكيل انجمن متخصصين بيماريهاي دستگاه گوارش وكبد ايران داراي تاريخچه طولاني است و به سالهایي برميگردد كه براي اولين بار پزشكاني با كسب تخصص در بيماري­های گوارش در خارج به ايران برگشتند. فعاليت هاي اوليه از سال 1331 آغازشد كه همكار ارجمند مرحوم جناب آقاي دكتر محمد علي غربي در آن شركت داشتند مختصري از آن فعاليت ها را بقلم خود ايشان در زير مي آوريم:
 2. “در سال 1331 عده اي از متخصصين بيماريهاي گوارش به فكر ايجاد انجمن گوارش افتادند. اولين انجمن بيماريهاي گوارش در همان سال به همت مرحوم دكتر يحيي شهردار و با حضور معدودي در منزل ايشان تشكيل گرديد واز عده اي از اساتيد كه در اين رشته تخصص داشتند و پزشكان داخلي كه به اين رشته توجه بيشتري داشتند دعوت به عمل آمد. تصميم گرفته شد كه جلسات ماهانه باشد و هر جلسه در منزل يكي از اعضاء تشكيل شود. جلسات اول با حضور 24 نفر تشكيل گرديد و ترتيب اين بود كه پرونده بيماراني كه از نظر تشخيص و درمان احتياج به مشاوره داشتند به جلسه آورده شود ومورد بحث قرار گيرد. نقد و بحث در اين باره بيش از سه ساعت به طول مي انجاميد و در پايان جلسه نيز يكي دو نفر خلاصه اي از مقالات مجلات خارجي را ارائه مي نمودند. در مدتي كوتاه تر از يكسال عده اعضاء فزوني يافت و اعضاي دائمي انجمن عبارت بودند از: 1- مرحوم دكتر يحيي شهردار (دبير انجمن) 2- مرحوم دكتر آذر 3- مرحوم دكتر فرزد 4- مرحوم حكيم السلطنه اعتماد 5- مرحوم دكتر مظاهر 6- مرحوم دكتر هنجن (جراح) 7- مرحوم پرفسور عباس ملكي( راديولوگ) 8- مرحوم دكتر نادر نامي 9- آقاي دكتر كاوسي 10- مرحوم دكتر منوچهر حكيم 11- دكتر محمد علي غربي. درخلال سالهاي فعاليت اين انجمن تعدادي از متخصصين بنام خارجي كه از طرف دولت يا دانشگاه تهران و يا به ميل شخصي به ايران مسافرت مينمودند و در رشته بيماريهاي دستگاه گوارش شهرت جهاني داشتند به دعوت انجمن و به سبب رابطه شخصي كه با اعضاء داشتند از جمله پروفسور لامبلن، پروفسور شارل دبره، پروفسور كاتلن شري ژيه ( راديولوگ ) كه مطالعات وسيعي در راديولوژي روده كوچك داشت (كه در آن زمان موضوع روز بود) در جلسات انجمن حضور يافته وآخرين يافته هاي علمي و عملي را مطرح مي نمودند و چون در آن زمان زبان دانش پزشكي ايران زبان فرانسه بود و اين اساتيد نيز فرانسوي بودند بيان و درك مطالب آسان بود. اين اساتيد پيشنهاد نمودند كه انجمن را در ايران به ثبت برسانيم تا با انجمن بيماريهاي گوارش فرانسه روابط رسمي پيدا كنيم و بتوانيم از دعوت هاي آن انجمن استفاده كنيم و يا براي پزشكان جوان بورس تحصيلي از دولت فرانسه بدست آوريم.

 3. مرحوم دكتر شهردار با كمك چند نفر از اعضاء فعاليت زيادي براي ثبت انجمن نمود ولي به مشكلاتي برخورد كه بالاخره اين هدف تحقق پيد ا نكرد و انجمن در حدود بيست سال قبل دچار تعطيل گرديد. ولي در حال حاضر نهايت خوشحالي است كه همكاران جوان و فعال توانستند به اين آرزوي ديرينه جامه عمل بپوشانند.“​​​​​​​

فعاليت اين انجمن ظاهرا تا سالهاي دهه چهل ادامه يافت ولي از آن به بعد تشكيلاتي بعنوان انجمن بيماريهاي گوارش در ايران وجود نداشت. اقدام بعدي فعاليت براي تشكيل انجمن از سالهاي 1353 به بعد آغاز شد در اين مقطع مرحومان دكتر آذر و دكترفرزد از اساتيد قديمي و مرحومان دكتر جهانگير خدادوست، دكتر محمد علي راشد، دكتر محمد علي غربي  و آقاي دكتر يوسف جلالي پيگير تشكيل انجمن بودند. متاسفانه به علل مختلف اين توفيق حاصل نشد. از سال 1358 عده اي از همكاران  كه شامل مرحوم دكتر جهانگير خدادوست و آقايان دكتر سهراب مبرهن، دكتر عباس صابري، دكتر هوشنگ مكي پور، دكتر احمد شفيعي، دكتر فرهاد نواب،  خانم دكتر مهين شمس زاد و دكتر محمد علي غربي بودند به تشكيل جلسات ماهانه اي در محل كتابخانه بيمارستان تهران کلینیک مبادرت ورزيدند. اين جلسات ابتدا در شبهاي سه شنبه آخر هر ماه، بعد در شبهاي چهارشنبه آخر هر ماه و بالاخره از مدتها قبل تا كنون در شبهاي چهارشنبه اول هر ماه تشكيل مي شد.  در اين جلسات مواردي جالب از بيماران دستگاه گوارش معرفي و مورد بحث و نظر قرار مي گيرند. اين جلسات كانوني براي تشكيل انجمن گوارش باقي ماند و شركت فعال بسياري از همكاران در آنها نشان دهنده لزوم ايجاد اين انجمن بود. همزمان با تشكيل اين جلسات براي اولين بار جامعه متخصصين جهاز هاضمه ايران (Iranian Gastroenterological Association) تشكيل شد وهيئت مديره اي را كه شامل همكاران زير بود انتخاب كرد:

دكترجهانگير خدادوست، دكتر سهراب مبرهن و خانم دكترمهين شمس زاد. خانم  دكتر مهين شمس زاد به عنوان دبير جامعه برگزيده شد همچنين با كمك موثر شركت داروئي SKF موفق به انتشار اولين مجله تخصصي در بيماريهاي گوارش در ايران به نام( بولتن جامعه متخصصين جهاز هاضمه )گرديد. اولين شماره اين بولتن در آذرماه 1359 و شماره دوم تا چهارم در فروردين 1360 تيرماه 1360 و آبان ماه 1360 انتشار يافت، براي آگاهي از موضوع مقالات اين مجله تيتر آنها را در زير به نظر مي رساند:

 1. شماره اول: دكتر هوشنگ مكي پور: زخم اثني عشر و دكتر سيد حسين ميرمجلسي اسهال مزمن در بالغين.
 2. شماره دوم : دكتر مهين شمس زاد: زخم اثني عشر در كودكان و درمان نوين آن و دكتر احمد شفيعي: آندوسكوپي. شماره سوم: دكتر هوشنك دانشگر: گاستريت و دكتر حسين توسلي: هپاتيت ويروسي. شماره چهارم دكتر عباس صابري : ازوفاژيت و دكتر ناصر انواري: درمان جراحي زخم اثني عشر. متاسفانه بعد از عزيمت بعضي از همكاران به خارج از سال 1361 به بعد اين انجمن فرو پاشيد. با تاسيس بيمارستان داريوش كبير سابق( بيمارستان دكتر شريعتي فعلي ) اولين بخش فوق تخصصي گوارش در ايران به سرپرستي دکتر سيدحسين ميرمجلسي تشكيل شد. و نيز كنفرانس هاي هفتگي بخش گوارش بيمارستان داريوش كبير سابق ( بيمارستان شريعتي فعلي )كه به طور منظم و تقريبا بدون وقفه از سال 1355 به بعد تشكيل شده و مي شود كانوني براي زنده نگه داشتن بحث درباره بيماريهاي دستگاه گوارش بود. به هر حال پيگيري براي تشكيل انجمن متوقف نشد و از سال 1369 به بعد به طور جدي تري دنبال شد. بالاخره بعد از فعاليت هاي زياد در سال 1370 هيئت مؤسس انجمن متخصصين بيماريهاي گوارش و كبد ايران شامل دكتر سيدحسين ميرمجلسي، دكتر احمد شفيعي ،دكتر رحيم آقازاده ، دكتر رضا ملك زاده و دكتر محمدرضا زالي با ارائه اساسنامه انجمن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اخذ مجوز تشكيل انجمن دست يافت و انجمن در اولين جلسه عمومي خود هيئت مديره را كه شامل دكتر سيدحسين مير مجلسي ، دكتر احمد شفيعي ، دكتر رحيم آقازاده ، دكتر رضاملك زاده و دكتر محمدرضازالي به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره ، دكتر عباس صابري به عنوان اعضاي علي البدل هيدت مديره و دكتر سهيل فدائي به عنوان بازرس و دكتر حسن الياسي به عنوان بازرس علي البدل بودند برگزيد. در هيئت مديره نيز دكتر سيد حسين ميرمجلسي به عنوان رئيس هيئت مديره، دكتر احمد شفيعي به عنوان نايب رئيس و دكتر رحيم آقازاده به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. متعاقب اتمام دوره دو ساله هيئت مديره، مجمع عمومي سالانه انجمن در تاريخ  1374/6/9 به انتخاب هيئت مديره جديد (دومين دوره) پرداخت كه شامل دكتر سيد حسين ميرمجلسي ، دكتر رحيم آقازاده ، دكتر رضا ملك زاده ، دكتر ناصر درياني و دكتر مرتضي خطييان به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره، دكتر احمد شفيعي و دكتر محمدرضا زالي به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره و دكتر سهيل فدائي به عنوان بازرس اصلي و دكتر رامين قديمي به عنوان بازرس علي البدل مي باشند. هيئت مديره جديد نيز در اولين جلسه خود دكتر سيد حسين مير مجلسي را به عنوان رئيس هيئت مديره، دكتر رضا ملك زاده را به عنوان نايب رئيس و دكتر رحيم آقازاده را به عنوان خزانه دار برگزيد.


 1. در آن زمان انجمن متخصصين بيماريهاي دستگاه گوارش و كبد ايران داراي 94 عضو بود كه 72 نفرشان اعضاي پيوسته  و22 نفرشان اعضاي وابسته بودند. در آن زمان انجمن توانست به عضويت سازمان جهاني بيماريهاي  گوارش  (OMGE) Organisation Mondal de Gastroenterologie در آيد. در تاريخ 10 تا 13 آبان 1378 اولين کنگره گوارش و کبد ايران  با همکاري دانشگاه علوم پزشکي شيراز به رياست آقاي دکتر سيدحسين ميرمجلسي و دبير علمي آقاي دکتر صادق مسرت و دبير اجرايي آقاي دکتر مهدي صابري فيروزي در شهر شيراز برگزار گرديد و مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شد. در سال 1379 براي افزايش تمرکز اداري و ساماندهي فعاليت هاي علمي و آموزشي انجمن تصميم گرفته شد محل استقرار انجمن از ساختمان سازمان نظام پزشکي به بيمارستان شريعتي منتقل شود و با فعاليت و مساعدت جناب آقاي دکتر ملک زاده يک اطاق در بخش گوارش بيمارستان شريعتي به انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران اختصاص يافت و آقاي دکتر حسين پوستچي بعنوان دبير اجرايي انجمن انتخاب شدند.  انتخابات سوم انجمن در تاريخ 30/9/1379 با حضور نماينده تام الاختيار وزارت بهداشت و درمان برگزار گرديد كه در آن زمان تعداد اعضاء پيوسته انجمن 70 نفر بود و آقايان دكتر رضا ملك زاده، دكتر سيد حسين مير مجلسي، دكتر رحيم آقازاده، دكتر سيد مهدي شريف زاده، دكتر مرتضي خطيبيان، به عنوان عضو هيئت مديره و آقايان دكتر حسن سعادت نيا و دكتر رامين قديمي به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند. همچنين آقاي دكتر رضا انصاري بعنوان بازرس و آقاي دكتر فلاحي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. همچنين امتياز مجله گوارش به عنوان ارگان انجمن در سال 1373 از طرف دكتر سيد حسين مير مجلسي و به نام ايشان اخذ شد. هيئت مديره انجمن در سال 1374 دبيري هيئت تحريريه مجله گوارش را به آقاي دكتر صادق مسرت سپرد. با مشارکت فعال اعضاء هيئت مديره در جلسات و انجام اولين طرح ملي اطلاع رساني و مبارزه با هپاتيت B در سال 1380 در کشور، ظرفيت فعال سازي انجمن گوارش به نمايش گذاشته شد و در همان سال انجمن گوارش توانست دومين کنگره بيماريهاي گوارش و کبد ايران را به رياست دکتر رضا ملک زاده، دبير علمي دکتر شاهين مرآت و دبير اجرايي دکتر حسين پوستچي از  5 تا 10 آبان سال 1380 با همکاري مرکز تحقيقات بيماريهاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران در شهر تهران برگزار نمايد. همزمان با دومين کنگره گوارش و کبد، اولين همايش پرستاري بخش هاي گوارش و کبد و آندوسکوپي کشور نيز برگزار گرديد و سرکارخانم رحيمي از پرستاران فعال بيمارستان شريعتي بعنوان دبير همايش پرستاري انتخاب شدند. همزمان با کنگره دوم 8 کارگاه مختلف آموزشي ، تشخيصي و درماني براي پزشکان متخصص داخلي و فوق گوارش و 2 کارگاه آموزشي نحوه نگهداري ، مراقبت و کار با آندوسکوپ براي پرستاران برگزار گرديد.  در سال 1381 با سفر آقاي دکتر حسين پوستچي به استراليا، آقاي دکتر سيدمحمدمهدي ميرناصري از پژوهشگران مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران بعنوان دبير اجرايي انجمن گوارش انتخاب شدند و در همان سال با برگزاري دومين طرح ملي اطلاع رساني و مبارزه با هپاتيت B در سطح ملي، حضور انجمن گوارش و کبد ايران در سطح کلان کشوري و ايفاي نقش خود در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه در رابطه با بيماريهاي مهم گوارش به چشم آمد. انجمن گوارش سومين کنگره خود را در 26 تا 30 مهر سال 1382 در تهران با همکاري مرکز تحقيقات بيماريهاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار نمود و رياست کنگره به عهده جناب آقاي دکتر رضا ملک زاده، دبير علمي آقاي دکتر شاهين مرآت و دبير اجرايي آقاي دکتر سيدمحمدمهدي ميرناصري بود. از خصوصيات مهم کنگره سوم، حضور فعال دانشمندان خارجي جهت ارائه مطالب علمي و حضور فعال حدود 1000 (يک هزار) پزشک در سالن هاي کنگره بودو همزمان با سومين کنگره، دومين همايش پرستاري بخش هاي گوارش و کبد و آندوسکوپي نيز برگزار گرديد و دبير همايش پرستاري سرکارخانم رحيمي از پرستاران برجسته بيمارستان شريعتي انتخاب شدند و حضور فعال پرستاران شاغل در بخش هاي گوارش و کبد سراسر کشور در کنگره مورد توجه قرار گرفت. برگزاري 7 کارگاه آموزشي براي پزشکان و 4 کارگاه براي پرستاران همزمان با برگزاري کنگره سوم، بر بار علمي آن افزوده بود. با توجه به درخواست اعضاء انجمن، هيئت مديره تصميم گرفت کنگره گوارش و کبد ايران را بطور ساليانه برگزار نمايد و يک سال در ميان بر روي موضوعات کبد و گوارش به نسبت 70 به 30 برنامه ريزي علمي انجام شود. همچنين تصميم گرفته شد همواره در کنار کنگره کارگاه هاي آموزشي، تشخيصي و درماني براي متخصصين برگزار گردد.


با تأسيس جامعه انجمن هاي تخصصي و فوق تخصصي داخلي ايران در سال 1382، انجمن گوارش به همراه 8 انجمن ديگر به عضويت آن انجمن درآمدند و با توجه به سابقه درخشان و فعال و تجارب کسب شده براي برگزاري کنگره هاي علمي، انجمن گوارش عهده دار برگزاري اولين کنگره آموزشي براي متخصصين داخلي شد و اين کنگره به مدت 6 روز از 16 تا 21 خرداد ماه سال 1383 در محل تالار اجتماعات بيمارستان امام خميني برگزار گرديد. از سال 1382 کنگره گوارش و کبد و کارگاه هاي آموزشي مختلف براي پزشکان توسط انجمن بطور ساليانه برگزار گرديد و تصميم گرفته شد دبير اجرائي انجمن بعنوان دبير اجرائي  کنگره انتخاب و فعاليت نمايند و بدين ترتيب آقاي دکتر ميرناصري بعنوان دبير اجرائي دائمي کنگره گوارش فعاليت نمودند، که براي جلوگيري از طولاني شدن بحث در بخش هاي بعدي ليست کنگره ها خواهد آمد. در طي سالهاي پس ازتأسيس، عضوگيري انجمن رو به افزايش داشت و در سال 1378 با تمرکز اداري در بيمارستان شريعتي و سال هاي پس از آن با خرید آپارتمان در سال 1385 رشد چشم گيري داشت که در نمودار روبرو آمده است.

 1.  هيئت مديره انجمن در سال 1382 تصميم گرفت سايت اينترنتي براي استفاده اعضاء و درج مقالات و اخبار و کنفرانس هاي خود براي انجمن ايجاد نمايد که با ثبت دومن www.iagh.org و خريد نرم افزار و Host مربوطه اين امر محقق شد. اکنون اخبار مربوط به انجمن را در اين سايت منعکس است و علاوه بر پزشکان ايراني، تعدادي از خارج کشور هم به عضويت سايت انجمن در آمده اند. با توجه به پيشرفت و امکانات موجود در جهان در برگزاري کنگره هاي علمي، لزوم داشتن پذيريش online مقالات براي کنگره گوارش مطرح شد و با توجه به هزينه بالاي کرايه سايت هاي خارجي داراي امکان پذيرش  online مقالات، تصميم گرفتيم اين برنامه را در داخل تهيه نمائيم و در سال 1382 تهيه برنامه نويسي اين سايت به يک شرکت داخلي سپرده شد. پيش نويس پروپوزال اوليه اين سايت توسط آقاي دکتر سيد محمدمهدي ميرناصري دبير اجرائي وقت انجمن با الهام از چندين سايت معتبر جهاني در برگزاري کنگره ها اقتباس و تهيه گرديد و با افزايش و تکميل امکاناتي متناسب با کشور ايران طي 2 سال کامل گرديد. به اين ترتيب سايت همايش هاي انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران به آدرس www.iaghcongress.org آماده شد. اين سايت اولين سايت ايراني داراي پذيرش مقالات بود که راه اندازي شد و از آن سال تا کنون با up date کردن و افزايش امکانات آن، از قبيل اضافه شدن پرداخت online و ثبت نام online در کنگره ها و کارگاه هاي برگزار شده توسط انجمن به يکي از سايت هاي کامل و بسيار مفيد براي تمام انجمن هاي علمي تبديل شده است. اکنون مقالات پذيرفته شده در کنگره گوارش و کبد ايران از سال 1384 (ICGH 2005) در اين سايت قابل جستجو و در دسترس مي باشد. همچنين سابقه همايش ها و کنگره های علمي انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران از سال 1384 در اين سايت در دسترس همگان مي باشد.​​​​​​​ در سال 1385 انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران با توجه به فعاليت روزافزون و گسترش فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود نياز به فضاي اداري بيشتر و مستقلي براي خود داشت که اين امر با خريد يک دستگاه آپارتمان در خيابان اميرآباد شمالي تهران از محل صرفه جوئي در هزينه هاي کنگره طي چند سال گذشته محقق گرديد.

در سال 1387 با درخواست انجمن جهاني براي برگزاري روز گوارش در 29 مي هر سال تمام کشورها، انجمن گوارش نيز نسبت به فعال نمودن و برنامه ريزي براي ساماندهي اين روز در برنامه کاري ساليانه خود اقدام و همزمان با بيش از 50 کشور جهان در 9 خرداد ماه سال 1387 رو جهاني گوارش را با موضوعoptimal health and nutrition   بطور وسيع در کشور برگزار گرديد. برگزاري روز گوارش در سال 1388 بيشتر مورد توجه واقع شد و با توجه به اهميت موضوع آن که "بيماري روده تحريک پذير" بود، تصميم گرفته شد هفته گوارش سال 1388 بازتاب بيشتري در رسانه هاي سراسر کشور داشت و با تشکيل کميته کشوري توسط انجمن متشکل از اعضاء خود در شهرهاي تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرمان، گيلان، ساري، گلستان، تبريز و اهواز برنامه هاي متعدد آموزشي و سمينارهاي يک روزه براي پزشکان و سخنراني براي مردم در محل فرهنگسراها انجام شد. اکنون برگزاري هفته سلامت گوارش در خرداد ماه هر سال در برنامه هاي علمي انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران قرار گرفته است. عناوین هفته سلامت گوارش در سال های پیشین به شرح ذیل می باشد:

 1. هفته سلامت گوارش سال 1387- تغذیه و سلامت گوارش
 2. هفته سلامت گوارش سال 1388- سندرم روده تحریک پذیر
 3. هفته سلامت گوارش سال 1389- بیماری های التهابی روده
 4. هفته سلامت گوارش سال 1390- میکروب های روده ای- سلامت و بیماری
 5. هفته سلامت گوارش سال 1391- علائم شایع گوارشی
 6. هفته سلامت گوارش سال 1392- سرطان کبد و راه های پیشگیری آن
 7. هفته سلامت گوارش سال 1393- میکروب های روده
 8. ​​​​​​​هفته سلامت گوارش سال 1394- سوزش سر دل
 9. هفته سلامت گوارش سال 1395- تغذیه، گوارش و سلامتی
 10. هفته سلامت گوارش سال 1396- بیماری های التهابی روده
 11. هفته سلامت گوارش سال 1397- هپاتیت ویروسی ب و ث
 12. هفته سلامت گوارش سال 1398- تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش
 13. هفته سلامت گوارش سال 1399- میکروبیوتای دستگاه گوارش
 14. هفته سلامت گوارش سال 1400- چاقی: یک همه گیری درحال وقوع
 15. هفته سلامت گوارش سال 1401- پیشگری از سرطان کلورکتال
 16. هفته سلامت گوارش سال 1402- گوارش سالم، روده سالم از ابتدا

هیات مدیره انجمن متخصصين گوارش وکبد ايران از سال 1388 اقدام به انتخاب پزشکان نمونه گوارش کشور در زمينه هاي تحقیقات پایه و کاربردی، ارائه خدمات درمانی به بيماران و آموزش در رشته گوارش و کبد نموده است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

انجمن وفعاليتهاي آن

​​​​​​​

 1. انجمن گوارش و كبد ايران پتانسيل آنرا دارد كه به بسياري از نيازهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني مملكت ما پاسخ گويد براي شكل گيري و تولد اين نوزاد، مسيري طولاني و پر رنج پيموده شده است كه شرح مختصر آن ذكر شد اكنون شرح مختصري از فعاليت هاي انجمن پس از تاسيس رسمي آن مي‌آيد، باشد كه شيفتگان دانش و پيشرفت تك روي نكنند و از كنج عزلت بدر آيند و با پيوستن به انجمن توان علمي و عملي آنرا بيفزايد. هم بهره دهند و هم بهره گيرند (آب اگر راكد بماند چهره اش افسرده خواهد گشت و رنگ مرگ ميگيرد).
 2. در تيرماه 71 به دعوت هيئت موسس آقايان دكتر سيد حسين ميرمجلسي، دكتر احمد شفيعي، دكتر رحيم آقازاده، دكتر رضا ملك زاده و دكتر محمدرضا زالي با حضور 31 نفر از متخصصين گوارش اولين نشست در ساختمان نظام پزشكي سابق برگزار شد و اعضا هيئت مديره موقت تعيين شدند و اساسنامه به تصويت مجمع عمومي رسيد.
 3. اعضاء موسس بعنوان اعضاء هيئت مديره انتخاب و به وزارتخانه اعلام شدند. وزارتخانه طي نامه اي در تاريخ 72/4/14 انجمن را به رسميت شناخت. متعاقب آن ثبت نام آغاز و براي اعضاء كارت عضويت صادر شد. آنهائيكه مدرك تاييد شده اي دال بر تخصص گوارش و يا فوق تخصص گوارش دارند بعنوان اعضاء پيوسته  و افرادي كه متخصص داخلي بوده ولي در زمينه گوارش فعاليت مينمايند و مورد قبول هيئت مديره هستند به عنوان اعضاء وابسته پذيرفته شده اند.
 4.  پس از گذشت دو سال طبق اساسنامه لازم بود مجددا مجمع عمومي تشكيل و وضعيت مالي به اعضاء گزارش شود و انتخابات مجددا براي تعيين هيئت مديره بعمل آيد. لذا در تاريخ 74/6/9 در محل انجمن مجمع عمومي تشكيل شد و پس از گزارش وضعيت مالي اعضاء هيئت مديره، بازرس و رئيس انجمن به شرح زير انتخاب و به وزارتخانه معرفي شدند.

اعضاء هيئت مديره اصلي عبارت بودند از: آقايان دكتر سيد حسين مير مجلسي، دكتر رحيم آقازاده، دكتر ناصر ابراهيمي درياني، دكتر رضا ملك زاده و دكتر خطييان، بازرس و اعضاء علي البدل آقايان دكتر رامين قديمي، دكتر سهيل فدائي، دكتر محمدرضا زالي و دكتر احمد شفيعي. بعد از آن با تغيير اساسنامه دوره هيئت مديره به 3 سال افزايش يافت و بطور مرتب پس از پايان هر دوره با انجام تشريفات اداري مربوطه مجمع عمومي برگزار و هيئت مديره انتخاب مي گردد.

 1. برای مشاهده اعضای هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران کلیک نمایید.


فعاليت انجمن بطور خلاصه عبارتنداز:

فعاليت هاي آموزشي:


كنفرانس ها: از بدو تشكيل، انجمن در رابطه با تازه هاي بيماري دستگاه گوارش و كبد ماهانه يك كنفرانس برگزار مي‌نمايد. اولين كنفرانس در تاريخ 72/4/24 در تالار ابن سيناي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران برگزار شد و خوشبختانه به همت و استقبال اعضاء محترم تاكنون تداوم يافته و در پنجشنبه آخر هر ماه در محل سالن کنفرانس انجمن گوارش جلسات ماهانه انجمن برگزار مي‌شود. ليست كنفرانس ها و تاريخ برگزاري و سخنرانان از تير 72 تا اسفند 1398  قابل دسترسی می باشد. جهت مشاهد کلیک نمایید.

برنامه هاي بازآموزي:

 1. کنگره ها:

جهت مشاهده نام و تاريخ کنگره هاي برگزار شده توسط انجمن کلیک نمایید.

سمينارها:

 انجمن توانسته سمينارهاي  بازآموزي بسياري براي متخصصين گوارش برگزار نمايد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

کارگاه هاي آموزشي:

انجمن گوارش کارگاه هاي متعدد تشخيصي و درماني را با مشارکت پزشکان خارجي براي اعضا برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

صدور گواهي صلاحيت انجام آندوسکوپي براي متخصصين داخلي:

اين انجمن با پيگيري مستمر دراقدامي بسيار مهم با كسب مجوز از معاونت سلامت اقدام به تهيه يك برنامه آموزشي علمي و عملي آندوسكوپي  براي متخصصين داخلي در مراكز مجهز آموزشي و درماني در سطح كشور نموده و به متخصصين داخلي كه دوره آموزش را با موفقيت پشت سر گذاشته و در امتحان ارزشيابي نهايي قبول شوند گواهي صلاحيت انجام آندوسكوپي اعطاء مي نمايد و با توجه به پراكندگي اين عزيزان در سراسر كشور، با اين عمل توانسته است بخشي از كمبودهاي ناشي از نبود پزشك فوق تخصص در برخي نقاط كشور را مرتفع سازد كه در اين مورد تا كنون تعداد 1376  نفراز متخصصين داخلي به اين انجمن مراجعه نموده وتقاضاي دريافت گواهي مربوط را داشته اندكه ازبين آنها 970 نفر با بررسي مدارك ارسالي وسوابق ايشان، گواهي لازم جهت آندوسكوپي براي آنها صادرگرديده و تعداد 264  نفرمورد ارزيابي عملي توسط اساتيد دانشگاه قرارگرفته وپس از تاييد ارزشيابي مربوطه، گواهي را دريافت نموده اند. هم اكنون برنامه آموزش در مراكز فوق تخصصي آموزشي در سطح كشور فراهم گرديده ودرحال انجام است و تعدادي پزشک در ليست آموزش قرار دارند. جمعاً به 1024 نفر متخصص داخلي گواهي صلاحيت انجام آندوسکوپي تحويل داده شده است.

انتشارات انجمن:

الف: مجله گوارش:  همانطوري که قبلاً اشاره شد از سال 1359 بولتني به نام « جامعه متخصصين جهاز هاضمه» به مسئوليت خانم دکتر مهين شمسي راد به فواصل متناوب انتشار مي يافت و اين امر به دليل عزيمت بعضي همکاران به خارج از کشور بعد از چند سال متوقف شده، پس از تأسيس رسمي انجمن در سال 1370 و لزوم ايجاد انتشارات براي انجمن گوارش، در سال 1373 مجوز انتشار دو ماهنامه گوارش به زبان فارسي از وزارت ارشاد کسب گرديد. مدير مسئول و صاحب امتياز مجله گوارش آقاي دکتر سيد حسين ميرمجلسي رياست وقت انجمن گوارش بودند. هئيت مديره انجمن در سال 1374 آقاي دکتر صادق مسرت را بعنوان سردبير مجله انتخاب نمودند.اين مجله تا سال 1381 بطور مرتب منتشر گرديد ولي به دليل کم بودن مقالات در هر شماره از طرف کميسيون نشريات وزارت بهداشت موفق به کسب امتياز علمي - پژوهشي نشد. در سال 1382 آقاي دکتر سيد مهدي ميرناصري دبير اجرايي وقت انجمن به عنوان مدير داخلي نشريه گوارش انتخاب شدند و در اولين اقدام ترتيب انتشار مجله گوارش را از دو ماهنامه به فصلنامه و زبان انتشار به فارسي – انگليسي تغيير کرد. اين تغيير امکان درج مقالات کافي در هر شماره را آسان تر نمود و با پيگيري و همکاري منظم اعضاء هيئت تحريريه فصلنامه گوارش پس از چندين شماره در پاييز 1383 موفق به کسب امتياز علمي - پژوهشي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي شد. کسب اين امتياز و درج مقالات جالب و مورد توجه نويسندگان، باعث بهبود کيفي مجله شد و مقالات بيشتري به دفتر مجله رسيد. فصلنامه گوارش توانست با گذشت چند سال در سايت هاي ذيل نمايه شود: 

INDEXING SOURCES


 1. 1.Scopus
 2. 2.DOAJ
 3. 3.Index Copernicus
 4. 4. EBSCO
 5. 5.CABI Publishing
 6. 6.CINAHL
 7. 7.IMEMR
 8. 8. ISC (Islamic World Science Citation Center)
 9. 9. SID (Scientific Information Database)
 10. 10.IranMedex (Indexing Articles Published in Iran Biomedical Journals)
 11. 11.MagIran (Iranian Magazine Database)

 با توجه به اينکه ورود مجلات فارسي زبان به ايندکس هاي معتبر جهاني بسيار سخت است، انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران تصميم گرفت مجله اي کاملاً انگليسي با گستره جهاني به چاپ برساند و با کسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامي در سال 1388 مجله اي با عنوان " Middle East Journal of Digestive Diseases" با تواتر دو بار در سال با همکاري دانشگاه علوم پزشکي شيراز به چاپ رساند. از سال 2010 برای افزایش مقالات و کسب امتیاز و ایندکس های معتبر مجله گوارش شرق خاور میانه(MEJDD) بصورت فصلنامه منتشر شد و موفق به کسب ایندکس های مهتبر از جمله PubMed   گردید.اين انجمن قصد دارد گامي مهم در درج مقالات محققين کشور در مجله فوق الذکر بردارد و با نمايه شدن آن در سايت هاي معتبر جهاني، پيشرفت هاي علمي را بر منظر ديد جهانيان بگذارد. هم اکنون این مجله در سایت های زیر نمایه می شود.

 1. INDEXING SOURCES


 1. 1. PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Middle+East+Journal+of+Digestive+Diseases
 2. 2.  PubMed Central (http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2334/)
 3. 3. DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 4. 4. Index Copernicus
 5. 5. EBSCO
 6. 6. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
 7. 7. IMEMR  (Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region)
 8. 8. Free Medical Journals
 9. 9. Pro Quest
 10. 10. ISC (Islamic World Science Citation Center)
 11. 11. SID (Scientific Information Database)
 12. 12. IranMedex (Indexing Articles Published in Iran Biomedical Journals)
 13. 13. MagIran (Iranian Magazine Database)​​​​​​​

ب: تكثير و توزيع نوارهاي ويديوئي آموزشي پزشكي درباره آخرين تحولات و پيشرفتهاي علمي جهان به زبان انگليسي.

 ج: تهيه و تكثير و توزيع ده‌ها نوع CD مختلف آموزشي و علمي براي اعضاء انجمن:

انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران تاکنون تعداد زيادي از CDهاي علمي ارائه شده در معتبرترين کنگره هاي جهاني را براي اعضاء خريداري و پس از تکثير در اختيار ايشان قرار داده است که ليست اهم آنها در ذيل آمده است:

​​​​​​​

 • EUS-Guided Biliary Drainage: Current Techniques (ASGE)
 • Therapeutic EUS (ASGE)
 • A Primer to Hepato-Pancreato-Biliary (HPB) EUS (ASGE)
 • EUS Guided Tissue Sampling Techniques: Cytology and Biopsy (ASGE)
 • ABCs of EUS: A Complete Roadmap
 • ASGE Dr. Rex Colonoscopy Tips
 • ICGH 2015
 • DDW 2016
 • ICGH 2016
 • Upper GI Endoscopy 2016
 • DDW 2017
 • AGA 2017
 • ICGH 2017
 • ICGH 2018
 • IBD Congress 2019
 • ECCO Congress 2019​​​​​​​


 • LA classification Endoscopic Assessment of Esophagitis
 • ASGE Endoscopic learning
 • 2011 ASGE Annual postgraduate Endoscopy
 • AGA 2011
 • ASGE 2011
 • AASLD 2011
 • SSAT 2011
 • 2011 AGA    Postgraduate Course
 • Accepted Abstracts DDW 2014
 • DDSEP 7
 • AGA 2014
 • DDW 2015
 • Endoscopic Retrograde Cholangiogram for Benign Biliary Diseases (ASGE)
 • Endoscopic Papillectomy for Tumors of the Major Doudenal Papilla (ASGE)
 • Techniques of Endoscopic Therapy in PancreaticDisorders (ASGE)
 • Billiary Access Techniques for ERCP: From Basic to Advanced (ASGE)​​​​​​​


 • ICGH 2010, lecturers files
 • DDW  2010
 • Gastro 2009
 • ACG 2010  Annual postgraduate course
 • 2011 AGA Spring Postgraduate Course
 • Gastrointestinal Endoscopy Self-Assessment program V
 • Dilation Techniques In The Esophagus
 • Colonoscopy I (Basic Colonoscopy and polypectomy Techniques)
 • Colonoscopy II (Advanced Colonoscopy & polypectomy Techniques)
 • Stenting for pancreatic cancer
 • Percutaneous endoscopic gastrostomy
 • Endoscopic ultrasound for pancreatic disease
 • Topics in diagnostic and therapeutic ERCP
 • ​​​​​​​Biliary stone extractions
 • ERCP: endoscopic therapy of chronic pancreatitis I
 • ERCP: endoscopic therapy of chronic pancreatitis II
 • Barrett’s Esophagus


 • spring Postgraduate 2006 Course
 • spring Postgraduate 2007 Course
 • The Best Of DDW 2006
 • The Best Of DDW 2007
 • ASGE Annual  Postgraduate Course 2006
 • ASGE Annual  Postgraduate Course 2007
 • UEGW 2006 (Abstracts)
 • Abstracts DDW2007
 • Preparing for Capsule Endoscopy
 • INNERSTATE 2007
 • PREBIOTIC POWEDER  2007
 • A self-guided program for gastroenterology professionals
 • AASLD Bonuse 2006-2007
 • Focused clinical updates 2007
 • Managing migraine 2006
 • GERD 2007
 • Digital libraries with speaker visuals 2008 (AASLD,AGA,ASGE,SSAT)     
 • Current and Emerging GI Endoscopic Imaging (AGA 2008)  
 • AGA institute 2009 spring postgraduate course 


 •  9th UEGW
 • استنت مري
 • IBD2005
 • Endosonography 3.0
 • Acid related Gastrointestinal Disease (2003)
 • The best of DDW2002
 • Endoscopic Diagnosis in Gastroenterology (v.2.5)
 • EASL2005  HBV
 • Colonoscopy
 • DDSEP (III) ( AGA)
 • DDW2006  ( Abstract & ITINERARY PLANNER)
 • Double Balloon
 • DDW2005
 • Towards Better Endoscopic
 • Gastro UPDATE 2005
 • Optimal management of gastrointestinal diseases
 • GASTROENTEROLOGY TEACHING PROJECT
 • Guidelines for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE 2006)
 • DDSEP (IV) (AGA)
 • Therapeutic Endoscopy
 • Helicobacter Pylori
 • Preclinical services
 • Colorectal Cancer
د:  تنظيم و تهيه بروشورهاي تشخيصي و درماني و آموزشي براي بيماران و پزشکان:

انجمن گوارش اقدام به تهيه و چاپ تعداد زيادي بروشور بر روي بيماريهاي شايع و مهم گوارشي نموده است که ليست اهم آنها در مقابل آمده است:​​​​​​​


 1. 1-  درمان هپاتيت مزمن B
 2. 2-  درمان هپاتيت C
 3. 3-  درمان هليکوباکترپيلوري
 4. 4-  راهنماي کولونوسکوپي
 5. 5-  راهنماي ضدعفوني کردن دستگاه هاي آندوسکوپي
 6. 6-   هموکروماتوز
 7. 7-   هموروئيد
 8. 8-   کلسترول 1. 9-   هپاتيت ناشي از چربي
 2. 10-  علل سندرم روده تحريک پذير
 3. 11-  سيروز اوليه صفراوي
 4. 12-  بيماريهاي ناحيه مقعد
 5. 13-  سنگهاي صفراوي
 6. 14-  سيگموئيدوسکوپي
 7. 15-  پروکتيت اولسراتيو
 8. 16- بیماری های التهابی روده 1. 17-میکروب روده ای- سلامت و بیماری
 2. 18- علائم شایع گوارشی
 3. 19- سرطان کبد و راه های پیشگیری از آن
 4. 20- میکروب های روده
 5. 21- سوزش سردل
 6. 22- تغذیه، گوارش و سلامتی
 7. 23- هپاتیت های ب و ث
 8. 24- تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش


ه - تهیه و چاپ کتاب "چشم انداز سلامت گوارش و کبد در جمهوری اسلامی ایران در سال 1404" با همکاری و مشورت اعضای انجمن در سراسر کشور

فعاليت هاي صنفي

 1. الف: تهيه آندوسكوپ: انجمن موفق شد كه با ارز300 تومان براي هر دلار آمريكا توسط شركت فن آوري آزمايشگاهي(Lab Tech )، با استفاده از وامي كه توسط بانك ملي مركز با اقساط سه ساله در اختيار اعضاي انجمن قرار داده شد. تعدادي آندوسكوپ تهيه و در اختيار آنها ( با حق تقدم به همكاران جوان و تازه كار) قرار دهد.

در سال 1392 با همکاری شرکت های فعال در زمینه فروش اندوسکوپ تسهیلات خوبی را برای اعضا جهت خرید دستگاه فراهم آوردیم.

ب: شركت در تعيين تعرفه ها : با كمك جامعه متخصصين داخلي سازمان و نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران انجمن سعي در نماياندن واقعي ويزيت ها و تعرفه هاي آندوسكوپي نموده است.

ج: شركت در فعاليت هاي جامعه انجمن های فوق تخصص داخلي ايران: براي حفظ ارزش هاي صنفي و انتخاب محل دائمي براي انجمن هاي فوق تخصصي داخلي

د: شركت در فعاليت هاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران: در رابطه با مسائل صنفي پزشكان متخصص.                                                                                  

 1. ه: مشاوره علمي :  اين انجمن از طرف سازمانهاي مختلف كشور مورد مشاوره علمي قرار مي گيرد و با ارائه پيشنهاد و راهنمايي‌هاي كارشناسانه در حل مشكلات علمي و بهداشتي آنها قدم مؤثري بر مي دارد.

و: انجام طرحهاي تحقيقاتي Clinical Trial  بر روي داروهاي جديد و در صورت كارآمد بودن دارو توصيه جهت ورود آن به ليست داروهاي ژنريك ايران.

فعالیت های اجتماعی

 1. 1-   کمک نقدی برای زلزله پاکستان
 2. 2-  نصب يک سيستم آندوسکوپ در شهر بم در سال 1383
 3. 3-  خرید دستگاه اندوسکوپ برای افغانستان در سال 1388
 4. 4-  ساخت خانه بهداشت در روستای دوریق آذربایجان شرقی از زلزله سال 1392
 5. 5-  همیاری و کمک نقدی به زلزله زدگان کرمانشاه سال 1396
 6. 6-  کمک نقدی به انجمن اهدای عضو ایرانیان در سال 1397
 7. 7-  اعطای گرند آموزشی جهت دوره اسکوپی پیشرفته برای فلوهای کل کشور سال 1397
 8. 8-  همیاری و کمک نقدی به سیل زدگان سال 1398