انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


شاخه خراسان انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

هفته سلامت گوارش

کاربرد پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش

زمان: 12 خرداد 1402

سخنرانان: دکتر پوراکبر، دکتر لطیف نیا، دکتر بهشتی نامدار، دکتر شریفیان، دکتر جعفری، دکتر شادکام.

در حال به روز رسانی .....

در حال به روز رسانی .....

 1. هفته سلامت گوارش
 2. میکروبیوتای دستگاه گوارش

زمان: 9۹/03/۱۱

سخنرانان: دکتر شادکام، دکتر وثوقی نیا، دکتر سعادت نیا، دکتر احدی، دکتر پور اکبر، دکتر گشایشی

اختلالات عملکردی دستگاه گوارش

تاریخ برگزاری: 99/06/13

سخنرانان: دکتر وثوقی نیا، دکتر فرزانه فر، دکتر احدی، دکتر بهشتی نامدار، دکتر بهاری 

مشاهده در:

https://www.skyroom.online/ch/orchidit/autoimmune-disease

 1. هفته سلامت گوارش
 2. تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش

زمان: 98/03/09

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر شادکام، دکتر برازنده، دکتر وثوقی نیا، دکتر سعادت نیا، دکتر بهاری، دکتر حیات بخش، دکتر حسن زاده، دکتر پاکدامن

سیروز وعوارض آن

 1. زمان: 98/04/06
 2. محل برگزاری: هتل هما شماره 1​​​​​​​
 3. سخنران: دکتر وثوقی نیا، دکتر گنودی، دکتر شادکام، دکتر پوراکبر، دکتر هوشیار، دکتر برازنده، دکتر افضل آقایی، دکتر صمدی، دکتر سعادت نیا، دکتر مختاری

بیماری های ائوزینوفلیک دستگاه گوارش

زمان: 98/06/07

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر زردادی، دکتر بهشتی نامدار، دکتر افضل آقایی، دکتر پاکدامن، دکتر قناعی، دکتر وثوقی نیا، دکتر نصیری طوسی

تظاهرات گوارشی بیماری های داخلی

زمان: 98/07/11

محل برگزاری: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

سخنران: دکتر گشایشی، دکتر وثوقی نیا، دکتر افخمی زاده، دکتر نوبخت، دکتر حسن زاده، دکتر برازنده، دکتر معمار

اختلالات IgG4 در دستگاه گوارش

زمان: 98/08/02

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنران: دکتر فرزانه فر، دکتر خسروی خراشاد، دکتر زردادی، دکتر زندی، دکتر بهشتی نامدار، دکتر افضل آقایی

اختلالات دستگاه گوارش و کبد در حاملگی

زمان: 98/09/07

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنران: دکتر احدی، دکتر وثوقی نیا، دکتر مسنن مظفری، دکترحسینی، دکتر اسماعیل زاده، دکتر شادکام، دکتر امیرعباس حسن زاده، دکتر حامی، دکتر باری، دکتر ملیحه حسن زاده

یبوست: علل، تشخیص و درمان

زمان: 98/10/05

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنران: دکتر بهشتی نامدار، دکتر احمد خسروی خراشاد، دکتر افضل آقایی، دکتر گشایشی، دکتر مختاری، دکتر وثوقی نیا، دکتر بهاری، دکتر گنودی

طب پیشگیری در بیماران التهابی روده

زمان: 98/11/03

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنران: دکتر بهاری، دکتر ابراهیمی دریانی، دکتر ناصری مقدم، دکتر واحدی، دکتر نوربخش، دکتر شریفی، دکتر باقری حسینی، دکتر فرزانه فر، دکتر نعمتی، دکتر وثوقی نیا، دکتر گشایشی، دکتر هوشیار، دکتر احدی، دکتر بهشتی، دکتر سلطانی، دکتر فرجی، دکتر نیکخواه، دکتر میرفیضی، دکتر طاهر

قبل و بعد پیوند کبد برای متخصصین کبد

زمان: 98/12/08

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد 1. هفته سلامت گوارش
 2. هپاتیت های ویروسی B و C

زمان: 97/02/20

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر مسنن مظفری، دکتر گنودی، دکتر حسینی، دکتر شادکام، دکتر بهشتی

حاملگی و دستگاه گوارش

زمان: 97/03/03

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر اسمعیل زاده، دکتر امتی، دکتر باقری حسینی، دکتر برازنده، دکتر بهاری

خونریزی های روده باریک

زمان: 97/04/07

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر هوشیار، دکتر پوراکبر، دکتر مختاری، دکتر برازنده، دکتر افضل آقائی، دکتر سلطانی

درد شکمی حاد

زمان: 97/05/04

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر زردادی، دکتر زمانی، دکتر خسروی خراشاد، دکتر فرزانه فر، دکتر شادکام، دکتر حسینیان، دکتر احدی، دکتر مختاری، دکتر افضل آقایی

پانکراتیت اتوایمیون

زمان: 97/06/15

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان، دکتر زردادی، دکتر قنائی، دکتر زندی، دکتر احدی، دکتر فرزانه فر، دکتر معمار

درمان چاقی

زمان: 97/07/05

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر فرزانه فر، دکتر نعمتی، دکتر توسلی، دکتر وثوقی نیا، دکتر احدی، دکتر مظلوم خراسانی، دکتر مختاری، دکتر بهاری، دکتر سعادت نیا، دکتر ابوترابی

بیماری های خودایمنی کبد

زمان: 97/09/01

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر مسنن مظفری، دکتر فرزانه فر، دکتر وثوقی نیا، دکتر گشایشی، دکتر احدی، دکتر افضل آقایی، دکتر بهشتی، دکتر بهاری، دکتر سلطانی

پیشگیری از سرطان کولورکتال

زمان: 97/10/07

محل برگزاری: هتل هما 1 مشهد

سخنرانان: دکتر ابراهیمی دریانی، دکتر کشوری، دکتر بهار، دکتر دهقانی، دکتر الهیاری، دکتر نوربخش، دکتر فرزانه فر، دکتر گشایشی، دکتر سعادت نیا، دکتر امامی

بررسی بیماران مبتلا به اختلال تست های کبدی

زمان: 97/11/04

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر مسنن مظفری، دکتر زردادی، دکتر خسروی خراشاد، دکتر شادکام، دکتر گشایشی، دکتر احدی، دکتر مختاری، دکتر بهشتی، دکتر سعادت نیا

توده های کبدی

زمان: 97/12/02

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر مسنن مظفری، دکتر زندی، دکتر  اسمعیل زاده، دکتر قنائی، دکتر نوربخش، دکتر باقری حسینی


 1. هفته سلامت گوارش
 2. بیماری های التهابی روده

زمان: 96/03/04

محل برگزاری: هتل هما 1 مشهد

سخنرانان: دکتر بهاری، دکتر ناصری مقدم، دکتر واحدی، دکتر قناعی، دکتر نوربخش، دکتر گشایشی، دکتر احدی، دکتر گنجی، دکتر سعادت نیا، دکتر روشن روان

هلیکوباکترپیلوری و درمان آن

زمان: 96/04/01

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر اسماعیل زاده، دکتر نوربخش، دکتر مسرت، دکتر فرزانه فر، دکتر بهاری، دکتر بهشتی نامدار، دکتر مختاری فر، دکتر سعادت نیا، دکتر وثوقی نیا، دکتر قزوینی

تازه های رفلاکس مری و عوارض مهارکننده پمپ پروتون

زمان: 96/04/23

محل برگزاری: هتل هما 1 مشهد

سخنرانان: دکتر گشایشی، دکتر احدی، دکتر مسنن مظفری، دکتر مهریزاده، دکتر ناصری مقدم، دکتر اسماعیل زاده، دکتر سعادت نیا، دکتر وثوقی نیا، دکتر ناصری، دکتر بهاری

کبد چرب

زمان: 96/05/05

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر زردادی، دکتر وثوقی نیا، دکتر احدی، دکتر بهشتی نامدار، دکتر بهاری، دکتر گنجی

بیماری های وابسته به گلوتن

زمان: 96/06/02

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر گنجی، دکتر افضل آقائی، دکتر فروغی پور، دکتر امتی، دکتر لایق، دکتر مختاری

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و دستگاه گوارش

زمان: 96/07/27

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر شریفیان رضوی، دکتر امتی، دکتر قناعتی، دکتر نائینی، دکتر شادکام

تازه های سرطان کولورکتال

زمان: 96/10/07

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر اسمعیل زاده، دکتر روشن روان، دکتر گشایشی، دکتر ثقه اسلامی، دکتر سعادت نیا

جایگاه اندوسونوگرافی در گوارش

زمان: 96/11/12

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر وثوقی نیا، دکتر حسینی، دکتر اخوان رضایت، دکتر فرزانه فر

اسهال مزمن و نحوه برخورد 

زمان: 96/12/03

محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی مشهد

سخنرانان: دکتر گنجی، دکتر بهاری، دکتر افضل آقائی، دکتر گنودی، دکتر قنائی، دکتر احدی، دکتر مختاری


 1. هفته سلامت گوارش

تغذیه و سلامتی

زمان: 95/03/06

سخنرانان: دکتر گنجی- دکتر اسماعیل زاده- دکتر اخوان- دکتر فرزانه فر- دکتر وثوقی نیا- دکتر گشایشی- دکتر هوشیار- دکتر احدی- دکتر مختاری- دکتر بهشتی نامدار- دکتر بهاری

یبوست مقاوم

زمان: 95/04/03

سخنرانان: دکتر احدی- دکتر اسماعیل زاده- دکتر فرزانه فر- دکتر وثوقی نیا- دکتر بهاری- دکتر گنجی- دکتر سعادت نیا

تشخیص و درمان کانسرهای کولورکتال

زمان: 95/05/07

سخنرانان: دکتر بهاری- دکتر اسماعیل زاده- دکتر الهیاری- دکتر قنائی- دکتر غفارزادگان- دکتر گشایشی

درمان HBV و ایمینوساپرشن

زمان: 95/06/03

سخنرانان: دکتر حسینی- دکتر مسنن مظفری- دکتر خسروی- دکتر فرزانه فر- دکتر وثوقی نیا- دکتر بهاری

سنگ های صفراوی

زمان: 95/07/01

سخنرانان: دکتر اسماعیل زاده- دکتر حسینی- دکتر قنائی- دکتر محجوب- دکتر بهاری- دکتر گنجی- دکتر عزیزی

تازه های بیماری های التهابی روده

زمان: 95/08/06

سخنرانان: دکتر وثوقی نیا- دکتر فرزانه فر- دکتر عبدالهی- دکتر گشایشی- دکتر احدی- دکتر بهشتی نامدار- دکتر بهاری

درمان های اندوسکوپیک در دستگاه گوارش

زمان: 95/09/04

سخنرانان: دکتر وثوقی نیا- دکتر اسمعیل زاده- دکتر گنجی- دکتر بهشتی- دکتر زردادی- دکتر فزرانه فر

تازه های درمان هپاتیت ث

زمان: 95/10/02

سخنرانان: دکتر وثوقی نیا- دکتر هوشیار- دکتر بهشتی- دکتر اخوان- دکتر قنائی


 1. اعضای دوره اول هیئت مدیره

 2. تاریخ انتخابات:      1401
 3. انتخابات آتی:      1404
 4. ------------------------------------------


 1. دکتر حسن سعادت نیا
 2. (رئیس)


 1. دکتر علی پور اکبر
 2. (دبیر)


 1. دکتر افشین هوشیار
 2. (بازرس)دکتر مهدی افضل آقایی (خزانه دار)


دکتر امید شادکام

دکتر مسعود شریفیان