انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


شاخه مازندران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

برخورد با عوارض آندوسکوپی

 1. زمان: 1400/05/14

 2. سخنرانان: دکتر سیدحسن عابدی و همکاران

اورژانس های گوارش

 1. زمان: 1400/07/22

 2. سخنرانان: دکتر جواد شکری شیروانی و همکاران

پولیپ های دستگاه گوارش

 1. زمان: 1400/09/18

 2. سخنراناندکتر سامان الهویی و همکاران

رویکرد به بیماری کبد چرب غیرالکلی

 1. زمان: 1400/10/23

 2. سخنراناندکتر ایرج ملکی و همکاران

اختلال آنزیم کبدی

 1. زمان: 1400/11/21

 2. سخنرانان: دکتر ترنگ تقوایی و همکاران
 1. کلیات میکروبیوتا و دستگاه گوارش

(هفته سلامت گوارش - استان مازندران)

 1. زمان: 99/03/06

 2. سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر باری، دکتر ملکی،
  دکتر عابدی

بررسی مشکلات بیماران  IBD

 1. زمان: 99/05/02

 2. سخنرانان: دکتر دریانی، دکتر امیریانی، دکتر نوروزی، دکتر البرزی، دکتر زمانی، دکتر عابدی، دکتر الهویی، دکتر واحدی، دکتر ملکی، دکتر مخترع، دکتر تقوایی.


 1. بیماری التهابی روده (بیماری کرون)

 1. زمان: 99/07/10

 2. سخنرانان: دکتر دریانی، دکتر کشوری، دکتر بهزاد، دکتر میراولیایی، دکتر زمانی، دکتر کرامتی، دکتر الهویی.
 1. بیماری التهابی روده (بیماری کولیت اولسروز)

 1. زمان: 99/07/11

 2. سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر اسدزاده، دکتر ملکی، دکتر احسانی اردکانی، دکتر واحدی، دکتر کاشی فرد، دکتر شکری شیروانی، دکتر سیما، دکتر درخشانی.
 1. سمینار هفته سلامت گوارش
 2. تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش
 3. زمان: 98/03/09
 4. محل برگزاری: ساری، بیمارستان بوعلی سینا
 5. سخنران: دکتر فاخری، دکتر تقوایی، دکتر بهزاد، دکتر الهویی، دکتر باری، دکتر ولیزاده، دکتر کاشی فرد، دکتر سخایی، دکتر گدازنده، دکتر زابلی، دکتر سالکی، دکتر حسینی، دکتر احمدی پور، دکتر الوندی پور، دکتر عباسی، دکتر سلیمانی

مدیریت توده های کبدی

 1. زمان: 98/04/20
 2. محل برگزاری: ساری، بیمارستان شفا

سخنران: دکتر ملکی، دکتر نصیری طوسی، دکتر کاشی فرد، دکتر باری، دکتر کریمی، دکتر سخایی، دکتر موسویان، دکتر سلحشور، دکتر تقوایی، دکتر عباسی، دکتر دشتی، دکتر نقش وار، دکتر ترابی زاده، دکتر اسلامی، دکتر سلحشور، دکتر شکرریز، دکتر غفاری، دکتر الهویی.

تازه های بیماری های التهابی روده

 1. زمان: 98/07/11
 2. محل برگزاری: بابلسر، هتل میزبان

سخنران: دکتر ابراهیمی دریانی، دکتر واحدی، دکتر ملکی، دکتر طاهری، دکتر فاخری، دکتر تقوایی، دکتر ولیزاده، دکتر سیما، دکتر فره وش، دکتر سخایی، دکتر رعنایی، دکتر کاشی فرد، دکتر عابدی، دکتر الهویی، دکتر شکری.

مدیریت اورژانس های گوارشی

 1. زمان: 98/09/21
 2. محل برگزاری: بابل، بیمارستان آیت اله روحانی

سخنران: دکتر عابدی، دکتر موسویان، دکتر سالکی، دکتر کاشی فرد، دکتر نیک بخش، دکتر شکری شیروانی، دکتر باری، دکتر بهزاد، دکتر  سوادکوهی، دکتر حمیدیان، دکتر  ولی زاده طوسی، دکتر الهویی، دکتر رجبعلی نیا، دکتر طیاری، دکتر  مدرس، دکتر کاظمی ویسری، دکتر ناصری فر، دکتر  موسوی، دکتر گوران، دکتر تیرگر فاخری، دکتر  تقوایی.


تظاهرات گوارشی بیماری های روماتیسمی

 1. زمان: 98/11/17
 2. محل برگزاری: ساری

سخنران: دکتر ترنگ تقوایی، دکتر طاهری، دکتر بهزاد، دکتر یوسف قهاری، دکتر ملکی، دکتر عابدی، دکتر شکری، دکتر حمیدیان، دکتر مبینی، دکتر باری، دکتر موسویان، دکتر حسینی، دکتر عباسی، دکتر گوران، دکتر نیک صولت، دکتر الهویی، دکتر کاظمی، دکتر ولیزاده

بیماری های کبدی در حاملگی

 1. زمان: 98/12/15
 2. محل برگزاری:

سخنران: دکتر حسن طاهری

 1. هفته سلامت گوارش

هپاتیت های ویروسی B و C

زمان: 97/02/20

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی بابل

سخنرانان: دکتر کاشی فرد، دکتر حسینی، دکتر حمیدیان، دکتر باری، دکتر تقوایی، دکتر ولیزاده، دکتر علیمحمدنژاد باریکی

 1. پولیپ و سرطان کولورکتال
 2. زمان: 97/04/07
 3. محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی بابل
 4. سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر ملکی، دکتر کاشی فرد، دکتر شکری، دکتر رجبعلی نیا، دکتر رعنایی، دکتر حمیدیان، دکتر عمادیان، دکتر توکلی، دکتر مهدی حمیدیان، دکتر برزکار، دکتر تقوایی، دکتر الوندی پور، دکتر موسوی، دکتر عباسی، دکتر وکیلی، دکتر الهویی، دکتر ولیزاده، دکتر فاخری، دکتر کاظمی

ریفلاکس گاستروازوفاژال (GERD)

زمان: 97/07/12

محل برگزاری: بیمارستان شفا ساری

سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر ملکی، دکتر عابدی، دکتر حمیدیان، دکتر برزکار، دکتر تقوایی، دکتر عباسی، دکتر گوران، دکتر کاظمی، دکتر ولیزاده

 1. بیماری کبد چرب (پیامدها و درمان)
 2. زمان: 97/09/15
 3. محل برگزاری: سازمان نظام پزشکی بابل
 4. سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر بهزاد، دکتر ملکی، دکتر کاشی فرد، دکتر سالکی، دکتر رجبعلی نیا، دکتر حمیدیان، دکتر قائمیان، دکتر طیاری، دکتر توکلی، دکتر حسینی، دکتر قربانی، دکتر اسماعیلی، دکتر گوران، دکتر ولیزاده، دکتر الهویی، دکتر فاخری

بیماری های سیستم صفراوی

 1. زمان: 97/10/20
 2. محل برگزاری: بیمارستان روحانی بابل
 3. سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر بهزاد، دکتر ملکی، دکتر کاشی فرد، دکتر حمیدی، دکتر عابدی، دکتر شکری، دکتر حمیدیان، دکتر باری، دکتر توکلی، دکتر مهدی حمیدیان، دکتر حسینی، دکتر تقوایی، دکتر موسوی، دکتر نصرتی، دکتر الهویی، دکتر کاظمی، دکتر ولیزاده، دکتر سوادکوهی، دکتر فاخری

خونریزی گوارشی

زمان: 97/12/02

محل برگزاری: بیمارستان شفا ساری

سخنرانان: دکتر تقوایی، دکتر طاهری، دکتر فاخری، دکتر ملکی، دکتر عابدی، دکتر برزکار، دکتر الهویی، دکتر مهدی حمیدیان، دکتر محمدتقی حمیدیان، دکتر ولیزاده، دکتر علیمحمدنژاد، دکتر تقوایی، دکتر بهزاد، دکتر کاظمی، دکتر موسویان، دکتر گوران، دکتر باری، دکتر کاشی فرد

هفته سلامت گوارش

بیماری های التهابی روده

زمان: 96/02/26

محل برگزاری: بیمارستان بوعلی سینا ساری

سخنرانان: دکتر باری، دکتر ملکی، دکتر حسینی، دکتر کاظمی

مدیریت دیس پپسی

زمان: 96/11/26

محل برگزاری: بیمارستان بوعلی سینا ساری

سخنرانان: دکتر طاهری، دکتر حسینی، دکتر ملکی، دکتر سوادکوهی، دکتر بهزاد، دکتر فاخری


 1. اعضای دوره دوم هیئت مدیره


 1. تاریخ انتخابات: 27 و 28 اسفند ماه 1399
 2. انتخابات آتی: اسفند ماه 1402
 3. ----------------------------------------

دکتر ایرج ملکی

(رئیس)

دکتر سید حسن عابدی

(دبیر)

 1. دکتر ترنگ تقوایی
 2. (خزانه دار)

دکتر جواد شکری شیروانی

دکتر سامان الهوئی

 1. دکتر حسن رجبعلی نیا
 2. (عضو علی البدل)

دکتر سید وحید حسینی

 1. (بازرس)

 1. اعضای دوره اول هیئت مدیره


 1. تاریخ انتخابات: 27 مهر 1396
 2. انتخابات آتی: مهر ماه 1399

------------------------------------------

دکتر حسن طاهری

(رئیس)

دکتر ایرج ملکی

(دبیر)

دکتر حسن عابدی

دکتر حافظ تیرگر فاخری

دکتر مهرداد کاشی فرد

دکتر ترنگ تقوایی

(عضو علی البدل)

دکتر محمد غلامی

(بازرس)