انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


شاخه فارس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

تازه های درمان IBD

تاریخ برگزاری: 99/06/13

سخنرانان: دکتر باقری لنکرانی، دکتر تقوی، دکتر کاویانی

مشاهده در: http://class1.vu.sums.ac.ir/hprc

پیشگیری از سرطان های گوارش

 1. زمان: 98/02/26
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنران: دکتر کامران باقری لنکرانی


بیماری های التهابی روده

 1. زمان: 98/04/20
 2. محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز
 3. سخنرانان: دکتر لنکرانی، دکتر تقوی، دکتر کاظمی، دکتر حسینی، دکتر دهباشی، دکتر رحیمی، دکتر اجتهادی


اختلالات مرتبط با اسید معده

 1. زمان: 98/05/17
 2. محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز
 3. سخنرانان: دکتر عبدالحسین پورخواجه- دکتر هاشمی

پانکراتیت حاد

 1. زمان: 98/05/24
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنرانان: دکتر علیرضا هاشمی- دکتر محمدحسن کاظمی- دکتر مظفر طالب زاده - دکتر نجاتی

چالش های درمان هپاتیت اتوایمیون

 1. زمان: 98/08/23
 2. محل برگزاری: هتل زندیه شیراز
 3. سخنران: دکتر علیرضا هاشمی، دکتر علیرضا تقوی، دکتر کاظم حسینی اصل، دکتر عبدالحسین پورخواجه، دکتر علیرضا رحیمی


علایم گوارشی بیماری های سیستمیک

 1. زمان: 98/۱۰/2۶
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنران: دکتر محمدعلی نجاتی

 1. هفته سلامت گوارش

هپاتیت های ویروسی B و C

 1. زمان: 97/02/20
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنران: آقای دکتر لنکرانی
ضایعات پیش سرطانی معده

 1. زمان: 97/05/18

محل برگزاری: هتل پارس شیراز

 1. سخنران: آقای دکتر لنکرانی
بررسی غیرتهاجمی آسیب های کبدی

 1. زمان: 97/07/19
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنرانان: آقایان دکتر هاشمی، دکتر تقوی، دکتر فتاحی


سنگ های صفراوی

 1. زمان: 97/09/01
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنران: آقای دکتر نجاتی


نقش میکروبیوتا در بیماری های گوارشی- کبدی

 1. زمان: 97/11/04
 2. محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز
 3. سخنرانان: آقای دکتر لنکرانی، آقای دکتر کریمی


طب سنتی در بیماری های مزمن گوارشی

 1. زمان: 97/12/02
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنرانان: آقای دکتر لنکرانی، آقای دکتر یوسفی،
 4. آقای دکتر مصفاجهرمی، خانم دکتر عمارت کار، آقای دکتر  مظفرپور.
تکنیک های جدید پولیپکتومی

زمان: 96/01/31

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنران: دکتر تقوی
 1. پیوند کبد
 2. زمان: 96/02/26
 3. محل برگزاری: هتل بزرگ شیراز
 4. سخنرانان: دکتر ملک زاده، دکتر ناصری مقدم، دکتر تقوی، دکتر مرآت، دکتر فتاحی، دکتر نصیری طوسی، دکتر معینی، دکتر راسخی، دکتر اجتهادی، دکتر باقری لنکرانی 1. هفته سلامت گوارش

بیماری های التهابی روده

زمان: 96/02/28

محل برگزاری: هتل پارس شیراز

سخنران: دکتر باقری لنکرانی

دل دردهای مزمن شکم

زمان: 96/04/22

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنران: دکتر پورخواجه

ضایعات کیستی پانکراس

زمان: 96/05/19

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنران: دکتر تقوی

بیماری سلیاک

زمان: 96/07/20

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنرانان: دکتر نیک نام، دکتر دهقانی

زخم معده و سوء هاضمه

زمان: 96/08/04

محل برگزاری: هتل پارس شیراز

سخنرانان: دکتر هاشمی، دکتر همایون، دکتر دامنگیر، دکتر پورخواجه

پولیپ های روده بزرگ

زمان: 96/09/23

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنران: دکتر رحیمی

مراقبت پس از پیوند کبد

زمان: 96/10/21

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنران: دکتر معینی

بیماری های شایع گوارش

زمان: 96/11/13

محل برگزاری: جهاد دانشگاهی شیراز

سخنرانان: دکتر طالب زاده، دکتر پورخواجه

پولیپ های معده

زمان: 96/11/19

محل برگزاری: هتل پارس شیراز

سخنران: دکتر نجاتی

مراقبت بیماران کبدی و سیروز

زمان: 96/12/17

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنران: دکتر فتاحی
 1. هفته سلامت گوارش

تغذیه و سلامتی

 1. زمان: 95/02/30
 2. محل برگزاری: هتل پارس شیراز
 3. سخنرانان: دکتر باقری لنکرانی، دکتر حسینی، دکتر نجاتی، دکتر طالب زاده
پولیپ های روده بزرگ

زمان: 95/04/24

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنرانان: دکتر اجتهادی، دکتر فتاحی

عفونت هلیکوباکترپیلوری

زمان: 95/05/28

محل برگزاری: هتل پارس شیراز

سخنرانان: دکتر حسینی اصل، دکتر تقوی

سی تی اسکن شکم

زمان: 95/07/15

محل برگزاری: بیماستان نمازی شیراز

سخنرانان: دکتر هاشمی، دکتر فرح انگیز، دکتر فتاحی

درمان های جدید بیماری های التهابی روده

زمان: 95/08/13

محل برگزاری: هتل هما شیراز

سخنرانان: دکتر هاشمی، دکتر باقری لنکرانی

سی تی اسکن شکم

 1. زمان: 95/09/18
 2. محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز
 3. سخنرانان: دکتر هاشمی، دکتر فرح انگیز، دکتر فتاحی
داروهای ضد انعقادی و پروسیجرهای گوارش

زمان: 95/10/16

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنرانان: دکتر هاشمی، دکتر تقوی، دکتر فتاحی
 1. تازه های بیماری های کبد
 2. زمان: 95/11/14
 3. محل برگزاری: سالن کنفرانس سینا و صدرا شیراز
 4. سخنرانان: دکتر باقری لنکرانی، دکتر کاویانی، دکتر دهقانی، دکتر معینی، دکتر تقوی، دکتر علویان، دکتر فتاحی
پنل درمان های سرطان معده

 1. زمان: 95/11/21
 2. محل برگزاری: هتل الیزه شیراز

سخنرانان: دکتر وجدانی- دکتر اکرمی- دکتر تقوی- دکتر نیکنام

تاثیر داروهای ضدانعقادی در دستگاه گوارش

زمان: 95/12/19

محل برگزاری: بیمارستان نمازی شیراز

سخنرانان: دکتر هاشمی- دکتر رحیمی

 1. اعضای دوره سوم هیئت مدیره


 1. تاریخ انتخابات: 16 اردیبهشت 1400

انتخابات آتی: اردیبهشت ماه 1403

------------------------------------------

 1. دکتر علیرضا هاشمی
 2. (رئیس)​​​​​​​


 1. دکتر غلامرضا سیوند زاده
 2. (دبیر)​​​​​​​


دکتر سیدعلاء کاظمینی

دکتر سید محسن دهقانی

دکتر حسین دامنگیر

دکتر عبدالحسین پورخواجه

 1. دکتر کتایون همایون
 2. (بازرس)​​​​​​​


 1. اعضای دوره دوم هیئت مدیره


 1. تاریخ انتخابات: 22  تیر 1396

انتخابات آتی: تیر ماه 1399 

------------------------------------------


 1. دکتر علیرضا هاشمی
 2. (رئیس)​​​​​​​ 1. دکتر فرداد اجتهادی
 2. (دبیر)​​​​​​​


دکتر عبدالحسین پورخواجه

دکتر حسین دامنگیر

دکتر محسن دهقانی


 1. دکتر محمدابراهیم ممبری
 2. (عضو علی البدل)​​​​​​​ 1. دکتر غلامرضا سیوند زاده
 2. (بازرس)​​​​​​​ 1. اعضای دوره اول هیئت مدیره


 1. تاریخ انتخابات: 22 خرداد1393

انتخابات آتی: خرداد ماه 1396 

------------------------------------------


 1. دکتر محمدرضا فتاحی
 2. (رئیس)


دکتر علیرضا تقوی

(دبیر)

دکتر محمود حقیقت

دکتر کامران باقری لنکرانی

دکتر علیرضا هاشمی

دکتر مریم معینی

(عضو علی البدل)

دکتر فرداد اجتهادی

(بازرس)