GI Outstanding Physicians​​​​​​​

پزشک نمونه در رشته گوارش

همانطوریکه می دانید انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران از سال 1388 اقدام به انتخاب 3 پزشک نمونه گوارش کشور در زمینه های تحقیق و پژوهش، آموزش و خدمت به بیمار نموده است و هرسال در محل کنگره گوارش تندیس پزشکان نمونه کشور به آنها تقدیم و از ایشان قدردانی می گردد. به همین منظور سه کمیته مجزا از پزشکان فوق تخصص گوارش در انجمن تشکیل تا با استفاده از راهکارهای مطمئن و دقیق به این امر اهتمام ورزند.​​​​​​​

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر کامران باقری لنکرانی
 2. دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 3.  kblankarani@gmail.com


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر ایرج ملکی
 2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
 3. iradj2001@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر جعفر نصیری
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 3. jhnasiri@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر جواد شکری شیروانی
 2. دانشگاه علوم پزشکی بابل
 3. javadshokry@gmail.com

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر مهدی محمدنژاد
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. mehdi.nejad@gmail.com


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر همایون واحدی
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. dr_vahedi@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر مهدی صابری فیروزی
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. mehdisaberifiroozi1390@gmail.com


پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر علیرضا دلاوری
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. delavariar@yahoo.com   


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر همایون زجاجی
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. zojajy@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر مرتضی خطیبیان
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. khatibianmorteza@gmail.com   


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر سید مسعود طبیب
 2. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 3. masoudtabib@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر محمدرضا زالی
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. nnzali@gmail.com​​​​​​​


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. nasere@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر رحیم آقازاده
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. aghazadeh_rahim@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر صادق مسرت
 2. پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد
 3. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. smassarrat@yahoo.com 


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر سیدعلیرضا تقوی
 2. دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 3. taghavia@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر فتحعلی برهان منش
 2. بیمارستان نمازی شیراز
 3. fathali_borhan@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر رسول ستوده منش
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. sotoudehmanesh@gmail.com


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر اسکندر حاجیانی
 2. دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 3. ehajiani@gmail.com​​​​​​​


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. mjehsani@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر فرهاد زمانی
 2. دانشگاه علوم پزشکی ایران
 3. zamani.farhad@gmail.com   


پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر حسین پوستچی
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. h.poustchi@gmail.com​​​​​​​


پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر منوچهر خوش باطن
 2. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 3. mkhoshbaten@yahoo.com​​​​​​​


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر ابوالقاسم مغازه
 2. بیمارستان مهر تهران


پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر سید مؤید علویان
 2. دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
 3. alavianm@hbi.irپزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر حافظ تیرگر فاخری
 2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 3. fakher42@yahoo.com


پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر سیدحسین میرمجلسی

کلینیک ایرانیان تهران

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر اکرم پورشمس
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. akrampourshams@gmail.comپزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده
 2. دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 3. rmasjedi@hotmail.comپزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر حسن طاهری
 2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 3. hassantaheri1959@yahoo.comپزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

دکتر فیروز صارمی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر فریبرز منصورقناعی
 2. دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 3. ghanaei@gums.ac.ir   پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر محمدحسین صومی
 2. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 3. mhosseinsina@yahoo.comپزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر سیاوش ناصری مقدم
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. sianasseri@yahoo.com پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

دکتر سهیل فدایی

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر شاهین مرات
 2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. merat@ams.ac.irپزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر مژگان فروتن
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 3. m.f2002@yahoo.comپزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر پیمان ادیبی
 2. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 3. adibi@med.mui.ac.ir