کارگاه های برگزار شده توسط انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

 

 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، بهمن 1379
 • انعقاد توسط پلاسما آرگون، مرداد 1380
 • اندوسونوگرافی تشخیصی و درمانی، مهر 1380
 • اندوسکوپی رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی، مهر 1380
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارشی، مهر 1380
 • اندوسونوگرافی تشخیصی و درمانی، مهر 1380
 • اندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش فوقانی، آبان 1380
 • اندوسکوپی رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی، آبان 1380
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ اولیمپوس، مهر 1380
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ پنتاکس، مهر 1380
 • بستن چند باندی واریس های مری، شهریور 1381
 • استند گذاری در مری، آبان 1381
 • کولونوسکوپی با دستگاه گاید اسکپ، شهریور 1382
 • اندوسکوپیک رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی تشخیصی و درمانی I، 26 مهر ماه 1382
 • اندوسکوپی رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی تشخیصی و درمانی، استند گذاری فلزی مجاری صفراوی، 30 مهر ماه 1382
 • اندوسکوپی فوقانی برای مبتدیان، مهر 1382
 • کولونوسکوپی برای مبتدیان، مهر 1382
 • اندوسونوگرافی تشخیصی و درمانی با اسکوپی خطی I، 30 مهر ماه 1382
 • اندوسونوگرافی تشخیصی و درمانی با اسکوپی خطی II، 1 آبان ماه 1382
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ اولیمپوس، مهر 1382
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ پنتاکس، مهر 1382
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ فوجی، مهر 1382
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ لومو، مهر 1382
 • اندوسکوپی فوقانی برای مبتدیان، 18 دی ماه 1381
 • کولونوسکوپی برای مبتدیان، 8 لغایت 9 مرداد ماه 1383
 • اندوسکوپی فوقانی برای مبتدیان، 29 آبان ماه 1383
 • اندوسونوگرافی، 23 آذر ماه 1384
 • اندوسکوپی رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی، استند گذاری فلزی مجاری صفراوی، 23 آذر ماه 1384
 • اندوسکوپی فوقانی برای مبتدیان، 23 آذر ماه 1384
 • اندوسکوپی جهت برش زیر مخاطی، 24 آذر ماه 1384
 • اندوسکوپی جهت برداشتن ضایعات مخاطی، 24 آذر ماه 1384
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ اولیمپوس، 24 آذر ماه 1384
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ آهوآ، 24 آذر ماه 1384
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ پنتاکس، 25 آذر ماه 1384
 • پرستاری- نگهداری و استفاده از دستگاه اندوسکوپ فوجی، 25 آذر ماه 1384
 • انتروسکوپی دبل بالون، 27 آذر ماه 1384
 • پلیکاتور برای بیماری ریفلاکس، 27 آذر ماه 1384
 • کولونوسکوپی برای مبتدیان، 27 آذر ماه 1384
 • اندوسکوپی تشخیصی دستگاه گوارش فوقانی، 1 آذر ماه 1385
 • اندوسونوگرافی، 1 آذر ماه 1385

 

 

 • کولونوسکوپی تشخیصی، 2 آذر ماه 1385
 • انتروسکوپی دبل بالون، 2 آذر ماه 1385
 • استند گذاری مجاری صفراوی از طریق پوست، 3 آذر ماه 1385
 • اندوسکوپی فوقانی، 6 آذر ماه 1386
 • کولونوسکوپی، 6 آذر ماه 1386
 • اندوسونوگرافی تشخیصی و درمان، 6 آذر ماه 1386
 • اندوسکوپیک رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی، 7 آذر ماه 1386
 • انتروسکوپی دبل بالون، 8 آذر ماه 1386
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 6 آذر ماه 1387
 • اندوسکوپیک رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی، 7 آذر ماه 1387
 • کولونوسکوپی، 7 آذر ماه 1387
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 20 آبان ماه 1388
 • گذاشتن استند از طریق اندوسکوپیک رترو گرید کلانژیوپانکراتوگرافی، 21 آبان ماه 1388
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 21 آبان ماه 1388
 • انتروسکوپی دبل بالون، 22 آبان ماه 1388
 • انتروسکوپی دبل بالون، 19 آبان ماه 1389
 • اندوسکوپی تحتانی دستگاه گوارش، 19 آبان ماه 1389
 • اندوسونوگرافی، 20 آبان ماه 1389
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 20 آبان ماه 1389
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 13 مهر ماه 1390
 • اندوسونوگرافی، 14 مهر ماه 1390
 • فیبرواسکن، 8 آذر ماه 1391
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 9 آذر ماه 1391
 • اندوسکوپی تحتانی دستگاه گوارش، 6 آذر ماه 1392
 • اندوسونوگرافی، 7 آذر ماه 1392
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 7 آذر ماه 1392
 • اندوسکوپی تحتانی دستگاه گوارش، 28 آبان ماه 1393
 • بیوپسی لیزر اپتیکال بدون محدودیت سریعترین راه برای دیدن سرطان، 29 آبان ماه 1393
 •  اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 29 آبان ماه 1393
 • اندوسکوپی تحتانی دستگاه گوارش، 4 آذر ماه 1394
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 5 آذر ماه 1394
 • کولونوسکوپی، 19 آبان ماه 1395
 • فیبرواسکن، 21 آبان ماه 1395
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 20 آبان ماه 1395
 • کولونوسکوپی، 1 آذر ماه 1396
 • فیبرواسکن، 2 آذر ماه 1396
 • اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، 2 آذر ماه 1396
 • انتروسکوپی سینگل بالون، 2 آذر ماه 1396
 • آموزش تکنیک و تشخیص اندوسکوپی، 11 آبان ماه 1397
 • آموزش تکنیک و تشخیص اندوسکوپی، 15 آبان ماه 1398
 • درناژ اندوسکوپیک پانکراتیت نکروزان و نکروزکتومی بوسیله LAMS (Lumen-Apposing Metal Stent) (Hot Axios)، آبان ماه
 • کارگاه اندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی نرمال 1400
 • کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های آندوسکوپی 06 دی ماه 1401 از ساعت 18 لغایت 19