پزشکان برجسته گوارش

پزشک نمونه در رشته گوارش

همانطوریکه می دانید انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران از سال 1388 اقدام به انتخاب 3 پزشک نمونه گوارش کشور در زمینه های تحقیق و پژوهش، آموزش و خدمت به بیمار نموده است و هرسال در محل کنگره گوارش تندیس پزشکان نمونه کشور به آنها تقدیم و از ایشان قدردانی می گردد. به همین منظور سه کمیته مجزا از پزشکان فوق تخصص گوارش در انجمن تشکیل تا با استفاده از راهکارهای مطمئن و دقیق به این امر اهتمام ورزند.​​​​​​​

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

 1. دکتر حمید اسدزاده
 2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. hamid.assadzadeh@gmail.com​​​​​​​

پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

 1. دکتر تهمینه توکلی
 2. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 3. tahminetavakoli95238@yahoo.com

پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر حسین اژدرکش
 2. دانشگاه علوم پزشکی ایران
 3. ajdarkosh1345@yahoo.com​​​​​​​

پزشک نمونه در زمینه آموزش

 1. دکتر وحید میرزایی
 2. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 3. vah_mirzaee@yahoo.com

پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

دکتر عباس یزدان بد

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

yazdan40@yahoo.com

پزشک نمونه در زمینه آموزش

دکتر جواد میکائیلی​​​​​​​

دانشگاه علوم پزشکی تهران

mikaeli@ams.ac.ir

  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  دکتر سید حمید موسوی

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  seyedhamid_moosavy@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر صادق مسرت
  2. پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد
  3. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  4. smassarrat@yahoo.com 


  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر سیدعلیرضا تقوی
  2. دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  3. taghavia@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر فتحعلی برهان منش
  2. بیمارستان نمازی شیراز
  3. fathali_borhan@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر رسول ستوده منش
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. sotoudehmanesh@gmail.com


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر فرهاد زمانی
  2. دانشگاه علوم پزشکی ایران
  3. zamani.farhad@gmail.com   


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر امیرحسین بقراطیان
  2. دانشگاه علوم پزشکی ایران
  3. boghratianmd@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر اسکندر حاجیانی
  2. دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  3. ehajiani@gmail.com​​​​​​​


  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
  2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  3. mjehsani@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر حسین پوستچی
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. h.poustchi@gmail.com​​​​​​​


  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر منوچهر خوش باطن
  2. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  3. mkhoshbaten@yahoo.com​​​​​​​


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر ابوالقاسم مغازه
  2. بیمارستان مهر تهران


  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر سید مؤید علویان
  2. دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
  3. alavianm@hbi.ir  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر حافظ تیرگر فاخری
  2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  3. fakher42@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر سیدحسین میرمجلسی

  کلینیک ایرانیان تهران

  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر اکرم پورشمس
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. akrampourshams@gmail.com  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده
  2. دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  3. rmasjedi@hotmail.com  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر حسن طاهری
  2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  3. hassantaheri1959@yahoo.com  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  دکتر فیروز صارمی

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر فریبرز منصورقناعی
  2. دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  3. ghanaei@gums.ac.ir     پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر محمدحسین صومی
  2. دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  3. mhosseinsina@yahoo.com  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر سیاوش ناصری مقدم
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. sianasseri@yahoo.com   پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  دکتر سهیل فدایی

  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر شاهین مرات
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. merat@ams.ac.ir  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر مژگان فروتن
  2. دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
  3. m.f2002@yahoo.com  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر پیمان ادیبی
  2. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  3. adibi@med.mui.ac.ir  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر مهدی محمدنژاد
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. mehdi.nejad@gmail.com


  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر همایون واحدی
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. dr_vahedi@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر مهدی صابری فیروزی
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. mehdisaberifiroozi1390@gmail.com


  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  ​​​​​​​دکتر کامران باقری لنکرانی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  lankaran@sums.ac.ir

  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  ​​​​​​​دکتر ایرج ملکی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  iradj2001@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  دکتر جواد شکری شیروانی

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  javadshokry@gmail.com

  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  دکتر جعفر نصیری

  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  jhnasiri@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر محمدرضا زالی
  2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  3. nnzali@gmail.com​​​​​​​


  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. nasere@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر رحیم آقازاده
  2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  3. aghazadeh_rahim@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر علیرضا دلاوری
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. delavariar@yahoo.com   


  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر همایون زجاجی
  2. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  3. zojajy@yahoo.com


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر مرتضی خطیبیان
  2. دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. khatibianmorteza@gmail.com   


  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر سید مسعود طبیب
  2. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  3. masoudtabib@yahoo.com


  دکتر محمد رضا فتاحی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  fattahim38@yahoo.com

  دکتر حمید رضا زیوری فر

  دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان

  hrzivaryfar@yahoo.com

  دکتر ترنگ تقوایی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  tarang_taghvaei@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه تحقیق و پژوهش

  1. دکتر محمد رضا فتاحی
  2. دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  3. fattahi38@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه آموزش

  1. دکتر حمید رضا زیوری فر
  2. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  3. hrzivaryfar@yahoo.com

  پزشک نمونه در زمینه خدمت به بیمار

  1. دکتر ترنگ تقوایی
  2. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  3. tarang_taghvaei@yahoo.com